Reply – Re: M2 Led Headlight Vs. PJ Led Front Lights, which is much better?
Your Name
Subject
Message
or Cancel
In Reply To
Re: M2 Led Headlight Vs. PJ Led Front Lights, which is much better?
— by Khoa Khoa
Cac doanh nghiep dia oc dang do xo di dau gia dat tai Dong Nai. Hang loat khu dat vang tai dia phuong nay dang duoc dua ra chao san voi gia cao ngat nguong. Nhung hau dau gia cung con khong it xi xao.

Ong Nguyen Dong Thanh, Giam doc Trung tam Phat trien quy dat (So Tai nguyen va Moi truong) tinh Dong Nai cho biet, co quan nay vua lua chon xong don vi to chuc dau gia de tien hanh dau gia them mot khu dat vang tai huyen Trang Bom.

Do la thua dat so 145, to ban do so 31 huyen Trang Bom, co dien tich hon 3.000 m2. Day la thua dat co dien tich khong lon, nhung o vi tri dac dia nen gia khoi diem len toi gan 59 ty dong (tinh ra gan 20 trieu dong/m2). Cuoc dau gia du kien dien ra vao ngay 24/10/2019 voi hinh thuc bo phieu kin. To chuc, ca nhan tham gia dau gia nop tien dat truoc 11,7 ty dong.

Trung tam Phat trien quy dat tinh Dong Nai cung dang khan truong lua chon don vi to chuc dau gia thua dat so 360, to ban do so 02, xa Long Giao, huyen Cam My. Theo ke hoach tu nay den het nam 2019, tinh Dong Nai tiep tuc dau gia 35 khu dat tai 6 huyen, thanh pho tren dia ban voi dien tich khoang 115,8 ha. Dang chu y la cac thua dat: Khu 50 ha mo rong nghia trang Binh An (xa Binh An, huyen Long Thanh); Khu dat 14,49 ha tai xa Thanh Xuan (huyen Thong Nhat); Khu dat 67.236 m2 mo da Cong ty co phan Hoa An (TP. Bien Hoa); Khu du lich Dao O   Dong Truong dien tich 239.600 m2 (huyen Vinh Cuu); Khu dat so 195, dien tich 10.678 m2 (TP. Bien Hoa)... bat dong san dong nai https://business.google.com/website/pearlriversidegiangdien/posts/5365240875801867711